SGB Przemków

SGB Przemków

BFG

oferta dla klientów indywidualnych

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy Standard służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. które ukończyły 18 rok życia.

DO OTWARCIA RACHUNKU WYSTARCZY TYLKO DOWÓD OSOBISTY!

ROR Standard może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób z podaniem ich nazwisk i imion.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta (raz w miesiącu lub po każdej operacji) co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR Standard może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec roku kalendarzowego.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  1. Posiadacz ROR Standard może uzyskać w Banku kredyt odnawialny. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy.
  2. Posiadacz ROR Standard, który nie zawarł umowy o kredyt odnawialny, może uzyskać zgodę na składanie dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego w wysokości do 300 zł. Wysokość dopuszczalnego salda debetowego uzależniona jest od stałych wpływów na ROR, udziału członkowskiego i powinno być wyrównane w terminie 30 dni od dnia jego powstania.
  3. Klient może zlecić Bankowi prowadzącemu ROR Standard dokonywanie cyklicznych przelewów z ROR Standard w formie zlecenia stałego. Termin płatności ustala Posiadacz ROR Standard.
  4. ROR Standard umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Za ich pomocą można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. na terenie kraju oraz za granica, jak również można dokonywać transakcji na odległość tj. płatności przez Internet, rezerwacja biletów lotniczych, hotelowych, itp.
  5. Posiadacz ROR Standard w ramach rachunku może złożyć dyspozycję przekazania środków na lokatę terminową, na warunkach przewidzianych dla wkładów terminowych.
  6. Dostęp przez Internet dzięki usłudze eBankNet.
  7. Informacja o rachunku dzięki usłudze SMS-Banking.