SGB Przemków

SGB Przemków

BFG

O Banku

Historia Banku

Historia polskiej spółdzielczości bankowej jest bardzo bogata i urozmaicona. Przechodziła podobne koleje losu, jak Polska wieś i Polska gospodarka. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tworzeniu spółdzielczości bankowej nie ustępowaliśmy wielu krajom Europy zachodniej, takim jak: Niemcy, Austria, Francja czy Włochy. W tamtych krajach tworzono i rozwijano ją w warunkach znacznie spokojniejszych niż u nas. Zapewne w tych krajach bardziej sprzyjały temu okoliczności historyczne, ustrojowe i polityczne. U nas było więcej niż gdzie indziej wzlotów i upadków, bo przecież krótkie były okresy w naszej historii, kiedy mogliśmy swobodnie decydować o swoim losie. 142 lata temu Polska znajdowała się pod zaborami. Stwarzało to dodatkowe trudności ekonomiczne i polityczne. Pierwsza wojna światowa, hiperinflacja powojenna i międzywojenny kryzys gospodarczy kolejno niszczyły fundamenty polskiej bankowości spółdzielczej. Pomimo to spółdzielczość bankowa cały czas trwała, dostosowując się do zmieniających warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych. Mimo podważania znaczenia i sensu istnienia banków spółdzielczych, nie wydaje się, by były zbędne w gospodarce wolnorynkowej, z jaką mamy teraz do czynienia w Polsce.

Franciszek Stefczyk niewątpliwie jest postacią, której wkład w rozwój polskiej bankowej spółdzielczości trudny jest do przecenienia. Doprowadził do powstania centrali i sieci kas oszczędnościowo - pożyczkowych. Po wojnie nastały trudne czasy dla spółdzielczości. Nowo powstałe państwo Polskie było pogrążone w chaosie politycznym i gospodarczym. W 1949 roku działało w Polsce 1327 spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. Formy organizacyjne spółdzielczości bankowej w okresie powojennym ulegały częstym zmianom, a do 1956 roku znacznym ograniczeniom z powodów polityczno-doktrynalnych. Na szczęście Uchwała Prezydium Rządu z 1956 roku przywróciła spółdzielczości, przynajmniej częściowo samorządowy i samodzielny charakter.

Uchwalenie Prawa Bankowego 12.06.1975 roku otworzyło kolejny etap w rozwoju bankowości spółdzielczej. W wyniku tej Ustawy z połączenia Banku Rolnego oraz Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który stał się zarówno Centralą finansową, jak i organizacyjno - rewizyjną. Zawdzięczać to należy przede wszystkim dziesiątkom tysięcy działaczy banków spółdzielczych, którzy widzieli potrzebę utrzymania działalności banków spółdzielczych w środowiskach wiejskich, troszcząc się o rozwój gospodarczy i samopomoc finansową swoich środowisk.

Ustawa o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z dnia 24 czerwca 1994 roku stworzyła nowe możliwości rozwoju całej grupy banków spółdzielczych. Jej realizacja zahamowała proces upadku i pogarszania się kondycji banków. Ustawa ta wprowadziła jednak wiele niekorzystnych dla banków spółdzielczych przepisów. Zawężony został m.in. obszar działania banku do gminy, w której się znajdował i wprowadzono ograniczenia odnośnie niektórych czynności bankowych. Niektóre z tych negatywnych cech wyeliminowane zostały w następstwie wejścia w życie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z 7 grudnia 2000 roku. W ustawie tej m.in. przywrócona została bankom swoboda wyboru banku zrzeszającego, ustanowiono dwuszczeblową strukturę funkcjonowania banków spółdzielczych oraz uregulowano kwestie organizacyjne i finansowe. W tym samym czasie wszedł w życie akt prawny, który bezpośrednio przyczynił się do ukształtowania istniejącego stanu rzeczy w bankowości spółdzielczej. Była to decyzja Komisji Nadzoru Bankowego z 01 stycznia 1998 roku o minimalnych funduszach własnych. Banki spółdzielcze musiały na dzień 01 stycznia 2002 roku posiadać fundusze własne w wysokości 300 tys. euro, do końca 2005 roku - 500 tys. euro, a do końca 2007 roku 1 mln euro.

W historycznej przebytej drodze spółdzielczości bankowej ma swoje miejsce również Bank Spółdzielczy w Przemkowie. 15 grudnia na bazie Oddziału Banku Spółdzielczego w Niegosławicach została powołana do życia Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Przemkowie. Jako samodzielna jednostka - Bank rozpoczął działalność 1 kwietnia 1973 roku. Zgodnie z postanowieniem Statutu - siedzibą spółdzielni jest Przemków, a celem - wspieranie rozwoju gospodarczego wsi poprzez świadczenie usług bankowych, krzewienie idei oszczędności i gospodarności.

Nasz bank jest najmłodszym bankiem w zrzeszeniu wielkopolskim, a powstał właśnie dzięki tej idei i mądrym ludziom o wrażliwych sercach. Od początku Bank Spółdzielczy w Przemkowie był instytucją samopomocy kredytowej dla drobnych kupców, właścicieli małych warsztatów oraz rolników. Uczył robienia solidnych interesów.

Dziś jest nowoczesnym bankiem, dobrze i profesjonalnie służącym lokalnej społeczności. Dewizą naszego banku jest stałe dostosowanie warunków współpracy do indywidualnych oczekiwań klienta.

Misją Banku jest być w grupie bankow najlepszych i jednocześnie najlepiej spełniać oczekiwania klientów, członków i pracowników.

Sponsoring

"Świat jest dokładnie taki, jak żyjący na min ludzie. Chcąc go zrozumieć, musimy zacząć od siebie. Rozniećmy płomień miłości, dobroci, sympatii i zrozumienia, z nadzieją, że będziemy naśladowani. Sprawmy, aby ludzie pojęli, że radość dawania jest wielokrotnie przyjemniejsza od radości otrzymywania"

Te piękne słowa można w bezpośredni sposób odnieść do działania naszego banku, który przez swoją działalność charytatywną służy lokalnej społeczności.

Nasz Bank jest sponsorem wielu przedsięwzięć lokalnych o charakterze społeczno - kulturalnym. Co roku przekazujemy środki do szkół, przedszkoli, parafii, samorządów uczniowskich , pomagamy finansowo w obchodach DNI PRZEMKOWA, Święta miodu i wina, Święta ziemniaka, Święta Emerytów, Rencistów i Inwalidów , wieczornicy wigilijnej i wielu, wielu innych.

Jesteśmy fundatorami nagród dla najzdolniejszych uczniów kończących szkoły gimnazjalne. Zasililiśmy konto Klubu Sportowego, Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej , Centrum Edukacji Ekologicznej , Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, i wiele, wiele innych.

Bo przecież "najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwa tym, którzy się nam odwdzięczyć nie mogą"

Często otrzymujemy podziękowania od dzieci, rodziców, instytucji, organizacji społecznych za to, że pomogliśmy w organizacji imprez, festynów, itp.

Oto niektóre z nich:dz1 dz2 dz3

Władze banku

ZARZĄD:

j
Janina Pilarek – Prezes Zarządu

t
Teresa Urbaniak – Wiceprezes Zarządu

a
Anna Małecka - Wiceprezes Zarządu

a
Marek Brych - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Adam Kearney - przewodniczący Rady

Marek Cieślak - Wiceprzewodniczący Rady

Teresa Dymianowicz - sekretarz

członkowie:

Eugeniusz Habura

Jan Rekut

Wanda Żuchowska
Informacje

Tabela prowizji i opłat

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych za czynności bankowe” zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - rezydentów i nierezydentów, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rezydentów i nierezydentów.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych:

 • Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Przemkowie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.

 • Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Przemkowie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 • Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.

 • Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Przemkowie nie ponosi odpowiedzialności.

 • W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, Zarząd może indywidualnie ustalić wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka.

 • Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

 • Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.

 • Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.

 • Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat na rachunek lokaty terminowej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Przemkowie, od jednostek i zakładów budżetowych.

 • Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego.

 • Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków własnych Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie.

 • Bank Spółdzielczy w Przemkowie może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki.

 • Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.

Opłaty za obsługę kart płatniczych i kredytowych

Poniższy dokument zawiera tabelę prowizji i opłat za obsługę kart płatniczych i kredytowych Visa oraz Mastercard

Tabela oprocentowania rachunków i lokat

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą cen pieniądza na rynku międzybankowym, Bank Spółdzielczy w Przemkowie podjął uchwałę o obniżeniu oprocentowania rachunków bieżących ROR oraz lokat oszczędnościowych w złotych z oprocentowaniem zmiennym.

Od dnia 15.10.2014 oprocentowanie rachunków oszczędnościowych w złotych wynosi:

Termin przechowywania wkładu Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym
3 dniowa 0,25%
5-6 dniowa 0,35%
7-17 dniowa 0,50%
1 miesiąc 0,65%
2 miesiące 0,85%
3 miesiące 1,10%
4 miesiące 1,30%
5 miesięcy 1,35%
6 miesięcy 1,40%
9 miesięcy 1,50%
12 miesięcy 1,65%
24 miesiące 1,85%
36 miesięcy 1,95%
Lokaty dopłaty- 12 miesięcy                           24 miesiące                           36 miesięcy  1,40%
 1,60%
1,70%
Książeczki syst. oszczędzania 1,50%
Książeczki mieszkaniowe 1,50%
Zabl. środki na udz.gwarancji 1,00%
Rachunki bieżące 0,10%-2,00%
Rachunki ROR 0,10%
Rachunki ZFŚS 0,10%
Rachunki do likwidacji 0,10%

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego PROFIT w złotych otwartych do 14.10.2014 wynosi:

Kwota zgromadzonych środków na rachunku Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym
0,00 zł - 999,9 zł

0,00 %
1.000,00 zł - 9.999,99 zł
0,75 %
10.000,00 zł - 29.999,99 zł
0,85 %
30.000,00 zł - 59.999,99 zł
1,35 %
od 60.000,00 zł
2,00 %

Oprocentowanie obowiązuje od 01 czerwca 2015 r.Bezpieczeństwo usług informatycznych

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez bankowość elektroniczną (BE) zależy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie.

Stosuj się do zaleceń oraz korzystaj z BE z użyciem komputera, w którym:

- używane jest legalne oprogramowanie, w tym oprogramowanie antywirusowe i firewall,

- stale aktualizowane są: system operacyjny, przeglądarki internetowe, oprogramowanie antywirusowe,

- ustawienie poziomu zabezpieczeń przeglądarki internetowej jest na poziomie min. średnim,

- istotnym zabezpieczeniem jest również skonfigurowanie konta "Administratora", które przeznaczone będzie wyłącznie do instalacji oprogramowania oraz konta "Użytkownika" bez praw instalacyjnych. Wyłącznie konto "Użytkownika" powinno być wykorzystywane do codziennej pracy,

- staraj się nie korzystać z BE na komputerach, których oprogramowanie nie jest Ci znane.


Ponadto:

- przed zalogowaniem się do BE, sprawdź czy adres strony logowania zaczyna się od "https" i czy w obrębie okna znajduje się żółta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane,

- dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na żółtą kłódkę wyświetla dane na temat certyfikatu: Powinny być tam zawarte informacje typu: „wystawiony dla: bank.cui.pl (...) wygasa dnia: data przyszła (...)",

- po zakończeniu pracy pamiętaj o prawidłowym zakończeniu pracy w systemie BE, poprzez użycie opcji „Wyloguj”,

- Bank nigdy nie wysyła do Klientów e-maili z prośbą o podanie danych identyfikacyjnych!

- nigdy nie ujawniaj nikomu własnego identyfikatora oraz hasła. Wyjątek stanowi kontakt z Bankiem, kiedy identyfikator (wyłącznie identyfikator, nie hasło!) może być pomocny w identyfikacji zgłoszenia problemu technicznego mającego związek z BE.


Bezpieczne hasło

Podczas pierwszego logowania do BE musisz utworzyć swoje hasło. Login oraz hasło są niezbędne do korzystania z systemu BE. Bardzo ważne jest, aby hasło było odpowiednio skonstruowane. Nie powinno być zbyt proste, ponieważ inna osoba może je odgadnąć i przejąć Twoje konto.

Kilka podstawowych zasad konstruowania bezpiecznego hasła:

- Nie podawaj nikomu hasła,

- Gdy wykorzystujesz hasło np. podczas logowania, korzystaj tylko z zaufanych komputerów, jeżeli musisz zalogować się z nie zaufanego komputera, zmień później hasło.

- Wyłącz w przeglądarce internetowej autouzupełnianie haseł i nazw użytkowników.

- Nie używaj hasła składających się ze słów.

- Nie używaj hasła składających się z daty urodzenia, numerów telefonów itp.

- Nie zapisuj hasła na kartkach oraz w nie zaszyfrowanych plikach na dysku.

- Umieszczaj w haśle znaki specjalne np. &, $, @ , #.

- Umieszczaj w haśle litery oraz cyfry (A-Z, 0-9)

- Umieszczaj w haśle małe oraz duże litery (Aa,...,Zz)

- Korzystaj z hasła o minimum 9 znakach.

- Regularnie np. co 3 miesiące zmieniaj hasło.


Wszystkie zauważone nieprawidłowości jak najszybciej zgłoś do najbliższej placówki Banku lub pod numer telefonu 76 83 19 315 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..